Náš závazek k ochraně soukromí

Ochrana údajů je pro správu komunitu FUNPLAY.pro nanejvýš důležitá. Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, bude vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně údajů pro IPS pro danou zemi. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů bychom rádi informovali širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok.

1. Definice

Prohlášení FUNPLAY.pro o ochraně údajů je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom toho dosáhli, rádi bychom nejprve vysvětlili používanou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující výrazy:

a) Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem zodpovědným za zpracování.

c) Zpracování

Zpracováním se rozumí jakýkoli postup nebo soubor postupů prováděných s nebo bez pomoci automatizovaných procesů a používaných v souvislosti s osobními údaji, jako je sběr, shromažďování, organizace, uspořádání, ukládání, adaptace nebo změna, čtení, dotazování, používání, sdělování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiného zpřístupňování, zarovnávání nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení.

d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložení osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování

Profilováním se rozumí jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k hodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovědi aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu této fyzické osoby.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, pokud jsou tyto další informace uchovávány odděleně a jsou předmětem technických a organizačních opatření, která zaručují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo zodpovědný za zpracování

Správcem nebo zodpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud účely a prostředky tohoto zpracování stanoví právo Unie nebo právo členského státu, mohou být správcem nebo zvláštními kritérii určeni zodpovědní za zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu.

h) Zpracovatel

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje na základě instrukcí správce.

i) Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu nebo ne. Veřejné orgány, kterým mohou být poskytnuty osobní údaje v rámci konkrétního vyšetřování v souladu s právem Unie nebo právem členského státu, se však nebudou považovat za příjemce; zpracování těchto údajů těmito veřejnými orgány bude v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů v souladu s účelem zpracování.

j) Třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, kromě subjektu údajů, správce, zpracovatele a osob, které jsou pod přímou odpovědností správce nebo zpracovatele, a který je oprávněn zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas

Souhlas subjektu údajů je každý dobrovolně poskytnutý projev vůle v konkrétním případě, v informované a jednoznačné formě, v podobě prohlášení nebo jiného prohlášení, kterým subjekt údajů projeví souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. Zodpovědní správci

Správci v smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších platných zákonů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení s charakterem ochrany údajů jsou nejužší členové vedení komunity FUNPLAY.pro.

3. Cookies

Webové stránky FUNPLAY.pro používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovém prohlížeči na počítači systému. Pokud uživatel navštíví webovou stránku, může být do souboru cookie uložena identifikační řada. Tato identifikační řada je jednoznačný identifikátor prohlížeče, který je používán pro přístup k webové stránce.

Používáním souborů cookie můžeme uživatelům této webové stránky poskytnout přívětivější služby, které by nebylo možné bez nastavení souborů cookie.

Uživatelé mohou kdykoli zablokovat nastavení souborů cookie pomocí příslušného nastavení internetového prohlížeče a tak zablokovat nastavení souborů cookie trvale. Kromě toho již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud uživatel deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být možné využívat všechny funkce webových stránek FUNPLAY.pro.

4. Shromažďování obecných dat a informací

Webové stránky FUNPLAY.pro shromažďují řadu obecných dat a informací, které jsou uloženy v serverových souborech. Může se jednat o typy prohlížeče a verze používaného prohlížeče, operační systém, webovou stránku, ze které uživatel přistupuje na webovou stránku (tzv. odkazovací URL), podwebové stránky, které jsou přistupovány prostřednictvím webové stránky, datum a čas přístupu na webovou stránku, internetová adresa (IP adresa), internetový poskytovatel, který poskytuje přístup k webové stránce a jiné podobné údaje a informace, které slouží k ochraně našich systémů v případě útoků na naše informační technologie.

Při používání těchto obecných údajů a informací FUNPLAY.pro nepřiřazuje tyto informace k určité osobě. Tyto informace jsou spíše nezbytné pro (1) správné doručení obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich informačních technologií a webových stránek a (4) poskytování informací orgánům trestního řízení v případě kybernetických útoků. Tyto anonymní údaje a informace jsou proto statisticky a s cílem zvýšit ochranu osobních údajů a ochranu údajů, které spravujeme, analyzovány FUNPLAY.pro, aby se zajistila optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje serverových souborů jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Možnost kontaktu přes webové stránky

Webové stránky FUNPLAY.pro obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi, což zahrnuje i adresu e-mailové pošty. Pokud se subjekt údajů obrátí na správce prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, jsou osobní údaje poskytnuté subjektem údajů automaticky uloženy. Tyto osobní údaje, které jsou dobrovolně poskytnuty správcem, jsou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktu s subjektem údajů. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

6. Možnost komentování na webových stránkách

Webové stránky FUNPLAY.pro umožňují uživatelům publikovat komentáře k jednotlivým příspěvkům a článkům na blogu. Pokud se subjekt údajů rozhodne publikovat komentář na blogu, jsou kromě komentáře poskytnuty také informace o datu a čase vytvoření komentáře a uživatelské jméno (pseudonym), které bylo vybráno subjektem údajů. Kromě toho je IP adresa přidělena poskytovatelem internetového připojení, který je používán subjektem údajů v době registrace, stejně jako data a čas registrace. Tyto osobní údaje poskytnuté subjektem údajů jsou uloženy správcem. Tyto osobní údaje, které jsou dobrovolně poskytnuty správci, jsou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktu s subjektem údajů. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

7. Přihlášení k odběru našich newsletterů

Webové stránky FUNPLAY.pro umožňují uživatelům odebírat newsletter. Newsletter může být přijímán pouze tehdy, pokud (1) uživatel má platnou e-mailovou adresu a (2) uživatel se zaregistroval pro odběr newsletteru. Na e-mailovou adresu, kterou uživatel poprvé zaregistroval pro odběr newsletteru, bude odesláno potvrzení e-mailem v postupu Double-Opt-In. Tento potvrzovací e-mail slouží k ověření, zda vlastník e-mailové adresy jako subjekt údajů skutečně žádá o odběr newsletteru.

Při registraci na odběr newsletteru budou také uloženy IP adresa přidělená poskytovatelem internetového připojení (ISP) a datum a čas registrace. Shromažďování těchto osobních údajů je nezbytné pro pochopení (možného) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů v pozdějším čase a proto slouží jako právní ochrana správce.

Osobní údaje shromážděné během registrace na newsletter jsou používány výhradně pro odesílání našeho newsletteru. Kromě toho mohou být odběratelům newsletteru prostřednictvím e-mailu informováni o okolnostech, které jsou relevantní pro newsletter nebo registraci (např. změny newsletterové nabídky nebo technické podmínky). Shromážděné osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Odbětí newsletteru je kdykoli možný. Souhlas s uchováváním osobních údajů, které subjekt údajů poskytl pro odběr newsletteru, lze kdykoli odvolat. K ovolání souhlasu s uchováváním osobních údajů, které byly poskytnuty pro odběr newsletteru, je v každém newsletteru odkaz.

8. Možnost registrace

Webové stránky FUNPLAY.pro umožňují uživatelům registrovat se poskytnutím osobních údajů. Osobní údaje, které jsou předány správci prostřednictvím vstupního formuláře, jsou určeny výhradně pro interní použití správce a pro vlastní účely. Správce může předat osobní údaje třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy nebo pokud je to nezbytné pro splnění zákonných povinností.

Při registraci na webových stránkách uloží IP adresa přidělená poskytovatelem internetového připojení (ISP) a datum a čas registrace. Shromažďování těchto osobních údajů je nezbytné pro pochopení (možného) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů v pozdějším čase a proto slouží jako právní ochrana správce.

Registrace subjektu údajů s dobrovolně poskytnutými osobními údaji slouží správci k nabízení obsahu nebo služeb, které mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům vzhledem k povahě věci. Registrované osoby mají kdykoli možnost změnit osobní údaje, které byly poskytnuty při registraci, nebo je nechat zcela odstranit ze souboru dat správce.

Správce poskytne každému subjektu údajů kdykoli na žádost informace o tom, jaké osobní údaje o něm jsou uloženy. Kromě toho správce opraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo pokyn subjektu údajů, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávat tyto údaje. Celý tým správce je kdykoli k dispozici subjektu údajů jako kontaktní osoba v této souvislosti.

9. Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má právo na zpracování osobních údajů, které se ho týkají, poskytnout správci bezplatně informace o uložených osobních údajích a/nebo požadovat jejich opravu nebo vymazání. Kromě toho má subjekt údajů právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo na odvolání souhlasu nebo právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů správcem.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, porušuje GDPR, má právo podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu údajů, který je odpovědný za místo trvalého pobytu nebo zaměstnání subjektu údajů, nebo za místo, kde došlo k údajnému porušení.

V případě dalších otázek týkajících se osobních údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat správce.

10. Google Analytics

Webové stránky FUNPLAY.pro používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookie. Informace generované souborem cookie o používání webových stránek FUNPLAY.pro jsou obvykle přenášeny a uloženy na serverech Googlu ve Spojených státech. Pokud je na webových stránkách FUNPLAY.pro aktivována anonymizace IP, bude Google zkrátit IP adresu subjektu údajů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server Google ve Spojených státech a zkrácena tam. Na žádost správce webových stránek Google použije tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek, k vytvoření zpráv o aktivitách webových stránek a k poskytnutí dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu správci webových stránek. IP adresa poskytnutá prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými daty Google.

Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného nastavení softwaru prohlížeče; uživatelé mohou také zabránit shromažďování dat vytvořených souborem cookie a souvisejících s používáním webových stránek FUNPLAY.pro (včetně IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google stahováním a instalací doplňku prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Další informace a předpisy o ochraně údajů společnosti Google jsou k dispozici na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/cs.html. Google Analytics je podrobněji vysvětlen na tomto odkazu https://www.google.com/intl/cs_en/analytics/.

11. Google AdWords

Webové stránky FUNPLAY.pro používají Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamní služba, která umožňuje inzerentům umístit reklamní textové reklamy, reklamní bannery a video reklamy na výsledcích vyhledávání Google a na Google reklamní síti. Google AdWords umožňuje inzerentům definovat určité klíčová slova, pomocí kterých se zobrazují reklamy ve výsledcích vyhledávání Google pouze tehdy, pokud uživatel použije vyhledávací motor k vyhledání odpovídajících klíčových slov. V síti Google AdWords jsou reklamy distribuovány na webových stránkách, které jsou v souladu s tématem pomocí automatického algoritmu a pomocí předem definovaných klíčových slov.

© 2023 Catalyn